Αρχική

23ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ)

Α’ Φάση

Μεγιστοποίηση κέρδους (profit): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Β’ Φάση γυμνασίου

Χιονοδρομίες στα «Τρία-Πέντε Πηγάδια» (snow_run): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Β’ Φάση λυκείου

Εταιρική ιεραρχία (company): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Γ’ Φάση

Prevdiv (prevdiv): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Fishboats (fishboats): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Anneal (anneal): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες | Υποβολή λύσης

Καμπ (juniors)

Περιττοί και άρτιοι (oddeven): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης

Άθροισμα παρεμβαλλομένων (intvsum): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης

Καμπ (seniors)

Τοπωνύμια (toponyms): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης

Βελτίωση οδικού δικτύου (newroad): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης

Καμπ (κοινά)

Αντιγραφή βιβλίων (books): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης

Εστιατόρια (restaurants): εκφώνηση (pdf) | testcases | κώδικες | Υποβολή λύσης