Αρχική

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ)

Α’ Φάση

Υποθαλάσσιοι υδρογονάνθρακες (hydrocarbons): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Β’ Φάση γυμνασίου

Βουνό ή θάλασσα (mntsea): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Β’ Φάση λυκείου

Ισορροπημένες παρενθέσεις (cntbal): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Γ’ Φάση

Συμμετρικές συμβολοσειρές (symstr): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Τι πληρώνει το λαχείο (lottery): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Ελάχιστη απόσταση (shortpowtwo): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες